Kongres o menopauze

Obchodní podmínky

1 Úvodní ustanovení
1.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský
zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě internetového vzdělávacího
programu "online kongres o menopauze" (dále jen předmět koupě), kterou strany
uzavírají prostřednictvím webových stránek http://kongresmenopauza.cz/ a
odesláním objednávky.
1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a
prodávajících, kterým jsou podnikající fyzické osoby:
Ing. Marcela Kršková
K Babě 23
62100 Brno, Česká Republika
IČO: 88096726
a
Daniela Krušinská Trudičová
Široká 10488/31
831 07 Bratislava-Vajnory, Slovensko
IČO: 52070638
V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento
vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.
1.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv
jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorek. Uzavřením kupní
smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy
či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autorky za ně
nenesou žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o
produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a
vyjádřením názoru k této tematice.

2 Objednávka
2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky,
a to na adrese http://kongresmenopauza.cz/. Kupující objednává předmět koupě
vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky
http://kongresmenopauza.cz/. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním
zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a
kupujícímu a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se
zavazují poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní
cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními
podmínkami pro nákup na webové stránce http://kongresmenopauza.cz/, a že s
nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která
je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

3 Kupní cena, daňový doklad
3.1 Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://kongresmenopauza.cz/ najdete
konečnou cenu online kongresu. Prodávající nejsou plátcem DPH, cena je tak
konečná.
3.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající
kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

4 Způsob a forma platby
4.1 Možnost platby: Bankovním převodem na korunový účet Marcely Krškové nebo
bankovním převodem na eurový účet Daniely Krušinské Trudičové.
4.2 Forma platby: Platba je možná jednorázově.
4.3 Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zpřístupněny v členské
sekci online kongresu o menopauze spolu s videi po uhrazení částky.

5 Odstoupení od smlouvy
5.1 Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku
(internetový obchod), má kupující za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829
odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14
dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu
odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit
částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14
dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu přijal.
5.2 Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837
občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit. Právo na odstoupení od
smlouvy nelze mimo jiné uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li
dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech
za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího
před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující tímto výslovně uděluje
souhlas s tím, aby mu byl digitální obsah dodán či služba poskytnuta před uplynutím
lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6 Odpovědnost
6.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez
předchozího upozornění.

7 Ochrana údajů
7.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný
charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti
neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v
přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého
obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů,
identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.
7.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s
přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
7.3 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní
údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost
údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je
opravíme.
7.4 Možnost odhlášení - Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli
informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast
na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili,
můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.
7.5 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://kongresmenopauza.cz/ochrana-osobnych-udajov-sk/.

8 Závěrečná ustanovení
8.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností
spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo
státního dozoru
a) Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího
řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou
stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
b) Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce.
Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby
prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo
vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr
nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů
nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně
č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).
8.2 Účinnost
a) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 5. 2020. Informace jsou
sdělovány prostřednictvím webových stránek http://kongresmenopauza.cz/
popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si
vyhrazují právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze
obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách
http://kongresmenopauza.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré
objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

V zahradě ženství
usedla jsem v tichu,
dýchám
a v každém dalším
oka mžiku
záhyby závoje minulosti
nechávám odkrýt přede mnou...

úryvek z básně Marci Krškové V zahradě ženství