Kongres o menopauze

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov - Slovensko

1. Záujemca udeľuje firme Daniela Krušinská Trudičová - Cesta vedomej ženy potvrdením príslušného poľa pred odoslaním registračného formulára súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v súlade s týmto dokumentom. Tento súhlas udeľuje do odvolania, max. na dobu fungovania firmy Daniela Krušinská Trudičová - Cesta vedomej ženy.
2. Vaše osobné údaje bude spracovávať len na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu. Daniela Krušinská Trudičová - Cesta vedomej ženy spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči záujemcom a členom programu/programov, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe, oboznámení člena s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a za účelom zasielania reklamných správ týkajúcich sa produktov Daniely Krušinskej Trudičovej - Cesta vedomej ženy či tretích strán. Odoslaním registračného formulára záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ. Daniela Krušinská Trudičová - Cesta vedomej ženy ďalej spracúva osobné údaje v prospech záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácií a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia registračného formulára. Daniela Krušinská Trudičová - Cesta vedomej ženy zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov Daniely Krušinskej Trudičovej - Cesta vedomej ženy podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak si ich záujemca vyžiadal. Oprávnenia Daniely Krušinskej Trudičovej - cesta vedomej ženy na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté.
3. Daniela Krušinská Trudičová - Cesta vedomej ženy spracúva osobné údaje v prípade záujemcu – spotrebiteľa v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania záujemcu, IČO záujemcu, DIČ záujemcu, ak bolo pridelené, e – mailovú adresu záujemcu a adresu na doručovanie písomností záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania záujemcu. V prípade živých akcií (seminárov, workshopov...) tieto dokumentujeme aj fotograficky. Fotografie následne používame na svojich weboch a na sociálnych sieťach na priblíženie atmosféry, príp. na ďalšie propagačné účely. Ak si neprajete, aby bola fotografia s vami zverejnená, príp. si prajete dodatočne odstrániť fotografiu vašej osoby či menovku na fotografii, dajte nám vedieť na info@cestavedomejzeny.sk
4. V prípade, že si záujemca pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke Daniela Krušinská Trudičová - Cesta vedomej ženy a jej partnerov označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e – mailovú adresu záujemcu, resp. člena programu. O zrušenie tejto služby môže záujemca, resp. člen programu požiadať elektronickou poštou na adrese: info@cestavedomejzeny.sk.
5. Záujemca, resp. člen programu môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: info@cestavedomejzeny.sk Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Daniele Krušinskej Trudičovej - Cesta vedomej ženy a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.
6. Daniela Krušinská Trudičová - Cesta vedomej ženy využíva funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb záujemcu a člena programu v rámci stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy Daniely Krušinskej Trudičovej - Cesta vedomej ženy a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných záujemcom a členom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu stránky, IP adresy, z ktorej zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na stránke a iných aktivitách spojených s návštevou stránky. Informácie o pohybe záujemcu, resp. člena na stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého záujemca či člen programu navštívil stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.
7. So zaistením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii spracovateľov (účtovníci, administratívna výpomoc, poskytovatelia dátových úložísk a softvérových aplikácií...). Uzatvárame s nimi písomné zmluvy, v ktorých je zakotvená povinnosť chrániť vaše osobné údaje. Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, ak nám takú povinnosť ukladá zákon (napr. v prípade kontroly). Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou najmodernejších technológií a takisto sme prijali a udržiavame rôzne technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú ich zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu.
Toto znenie je účinné od 1.1. 2020

 

Kontakt na správcu osobných údajov:

info@cestavedomejzeny.sk

+421 907069842

 

Mgr. Daniela Krušinská Trudičová

Daniela Krušinská Trudičová - Cesta vedomej ženy

Široká 31

83107 Bratislava

Slovensko

 

IČO: 52070638

DIČ: 1081388429

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, registrácia č. 110-272720.

Ochrana a zpracování osobních údajů - Česká republika

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi
své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím,
s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení
o ochraně osobních údajů).
1 Kdo je správcem?
Jsem Marcela Kršková, IČO: 88096726, K Babě 23, 62100 Brno, a provozuji seminář,
další živé akce, konzultace a webové stránky:
● http://kongresmenopauza.cz/
● https://duhovahoupacka.webnode.cz/
● https://kralovny-menopauzy.webnode.cz/
● https://duhova-houpacka.webnode.cz/
● https://basnirka-flow.webnode.cz/
● https://marcela-krskova.webnode.cz/
Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje
zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, a vybírám případné další
zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.
1.1 Kontaktní údaje
Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel.
čísle 737107182 nebo na e-mailu: duhovahoupacka@email.cz
Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti
vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR:
● budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to
především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného
souhlasu,
● plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování
osobních údajů,
● umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle
zákona o ochraně osobních údajů a GDPR
2 Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?
Zpracovávám především údaje, které mi sami dobrovolně poskytnete, zejména vyplněním
některého z formulářů na webových stránkách, při osobním kontaktu, telefonicky,
písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích
typu skype, messenger, apod.).
Pokud vstoupíte na mé webové stránky, zaznamená se IP adresa, pokud máte ve svém
prohlížeči povolené ukládání cookies, zaznamenávají se s jejich pomocí údaje o vámi
navštívených stránkách. Na svých webových stránkách používám službu Google
Analytics, podrobnosti o ní naleznete přímo na stránkách společnosti Google. Pro nabídku
svých služeb využívám i reklamy na sociálních sítích, kdy však nejde přímo o zpracování
vašich osobních údajů, pouze se vám může moje reklama zobrazovat, pokud jste předtím
navštívili moje webové stránky.
Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím
mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s vaším souhlasem.
Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o
zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví
přísnější podmínky.
2.1 Běžné osobní údaje, které zpracovávám:
Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (tyto identifikační čísla pouze pokud objednáváte jako
podnikatel) telefonní číslo, e-mail, IP adresa, cookies, informace o objednaném zboží a
službách, informace o tom, jaké produkty jste si ode mě koupili, informace o tom, jaké
služby jsem vám poskytla, fotografie z mých živých setkání/vzdělávacích akcí, kterých jste
se zúčastnili, případně videozáznamy z těchto akcí, pokud jsou pořizovány.
2.2 Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které
zpracovávám
Během živých akcí (včetně seminářů) i online kurzů dochází dobrovolně i ke sdílení údajů
týkajících se vašeho zdravotního stavu, ať již fyzického nebo psychického. Tyto údaje
spadají mezi tzv. zvláštní kategorie osobních údajů a pro zacházení s nimi jsou stanovena
přísnější pravidla. Více se dočtete v dalším textu. Účastníky seminářů a živých akcí mnou
pořádanými ještě zvlášť upozorňuji, že v průběhu těchto akcí mají účastníci vzájemně
přístup k osobním údajům zde sděleným. Tyto údaje slouží k naplnění účelu seminářů a
živých akcí a nejsou určeny k dalšímu zpracování, a proto předpokládám, že ani účastníci
je nebudou nijak dále zpracovávat, pokud k tomu nebudou mít zákonný důvod, a budou
respektovat soukromí ostatních účastníků. V případě osobních konzultací, během kterých
se mnou sdílíte dobrovolně citlivé osobní údaje, nejsou tyto údaje po skončení konzultace
(série konzultací) nikde uchovávány ani předávány dalším osobám ani dále zpracovávány.
3 K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu
a co mě k tomu opravňuje?
3.1 Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění
smluvních povinností
Abych s vámi mohla uzavřít smlouvu a dodat vám produkt, který jste si objednali anebo
mohla poskytnout objednanou konzultaci, realizovat seminář nebo jinou živou akci pro vás
a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracovávám tyto běžné osobní údaje: jméno,
příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, IČ, DIČ (tyto identifikační čísla pouze pokud
objednáváte jako podnikatel)
Právním titulem (zákonným důvodem) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění
smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností je zejména
dodání zboží, zaslání konkrétních pokynů před konáním semináře nebo jiné živé akce,
domluvení termínu konzultace apod. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou
v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít i o smlouvu uzavřenou ústně,
po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových
stránkách a potvrzením takové objednávky. Za účelem plnění smlouvy běžné osobní
údaje zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního
vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro
účely oprávněného zájmu, jak se dočtete dále.
Zvláštní kategorie údajů zpracovávané za účelem plnění smluvních povinností: Při
poskytování konzultací (a pouze v jejich průběhu) a v průběhu seminářů a dalších živých
akcí jsou zpracovávány i vámi sdělené údaje o zdravotním stavu. Tyto údaje pak již dále
nijak nezpracovávám, tj. nejsou ani nikde zaznamenány nebo archivovány.
U zvláštních kategorií údajů je právním titulem zpracování skutečnost, že jste sami
dobrovolně tyto údaje zveřejnili v průběhu živé akce anebo je titulem váš výslovný souhlas
se zpracováním pro poskytnutí konzultace.
3.2 Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních,
daňových a dalších právních předpisů
Abych dostála povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti
účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracovávám údaje uvedené na fakturách, tj.
jméno, příjmení, adresu, popř. IČ, DIČ a informace o zakoupeném zboží nebo službě.
Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními
předpisy, které mi povinnost jejich zpracování ukládají.
3.3 Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů
Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací:
● Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání mých práv a právních nároků,
zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracovávám
osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho
posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena
vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u
soudu uplatněném nároku nemusím dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění
druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné
komunikace týkající se objednávek, uzavírání smluv a plnění smluv.
● Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení
zpracovávám vaši emailovou adresu. Zasílání obchodních sdělení na váš email
můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v emailu uvedený.
3.4 Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu
k marketingovým účelům
Pokud mi udělíte svůj souhlas, budu zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky
svých služeb a produktů.
Pouze s vaším souhlasem uveřejním osobní údaje obsažené ve vaší referenci, pouze
s vaším souhlasem uveřejním vaši osobní fotografii nebo osobní videozáznam pořízený
v průběhu některého z mých seminářů nebo jiných živých akcí.
Před tím, než mi váš souhlas udělíte, vás budu informovat o tom, jakých údajů a k jakému
konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli
odvolat.
4 Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které
odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly moje vlastní. Přijala
jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která
zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.
5 Předání osobních údajů třetím osobám
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami,
využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na
dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem: Facebook, Google, webnode
Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro
usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru,
budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování
jako na sebe.
5.1 Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.
6 Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z
těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu:
duhovahoupacka@email.cz
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami
zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké
vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné,
máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše
nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny
údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah
osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel
zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
6.1 Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat
stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve
strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.
6.2 Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale
pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní
údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění
práva na výmaz potřebuji 30 dní.
V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat
vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži
všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu
vás budu informovat na e-mail.
6.3 Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se
svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda pokud
nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a
případné pochybení napravit.
6.4 Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na
základě mého oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou
případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém
zaslaném e-mailu.
7 Mlčenlivost
Dovoluji si Vás ujistit, že moji zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat
Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních
údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez
vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018

V zahradě ženství
usedla jsem v tichu,
dýchám
a v každém dalším
oka mžiku
záhyby závoje minulosti
nechávám odkrýt přede mnou...

úryvek z básně Marci Krškové V zahradě ženství